ماهیت وچیستی سلفی گری جدید وپیامد های سیاسی آن بر ایران
70 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنگره جهانی خطر جریان های تکفیری وعلمای اسلام
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی